Reverse Grid

Contents1 Reverse Grid là gì2 Khi nào thì thích hợp để sử dụng Reverse Grid3 Cách tạo Reverse Grid3.1 Ý nghĩa tham số3.2 Cài đặt nâng cao4 Ví dụ về việc sử dụng Reverse Grid Bot5 Câu hỏi thường gặp…

Đòn bẩy Lưới đảo ngược

Contents1 Leveraged Reverse Grid là gì2 Cách sử dụng Leveraged Reverse Grid2.1 Tham số2.2 Cài đặt nâng cao2.3 Giải thích về Điều khoản đặt hàng bot3 Thiết lập trường hợp4 Các biện pháp phòng ngừa Leveraged Reverse Grid là gì…

Trailing Buy và Trailing Sell

Contents1 Tại sao bạn cần Trailing Buy và Trailing Sell2 Cách sử dụng Mua theo dõi và Bán theo dõi2.1 Trailing Buy2.2 Trailing sell Tại sao bạn cần Trailing Buy và Trailing Sell Bạn đã từng có trải nghiệm sau…

Margin Grid Bot

Contents1 Tại sao bạn cần Margin Grid2 Cách sử dụng Margin Grid3 Giải thích thông số4 Giải thích về cài đặt Nâng cao5 Giải thích các thông số đặt hàng6 Hai mô hình của Margin Grid7 Các biện pháp phòng…

Smart Trade

Contents1 Giao dịch thông minh là gì?2 Tại sao bạn cần Giao dịch thông minh3 Cách sử dụng Smart Trade4 Thị trường (Chế độ tốc độ)5 Cảnh báo rủi ro Giao dịch thông minh là gì? Nói một cách ngắn…

Đòn bẩy lưới Pionex

Contents1 Đòn bẩy lưới là gì2 Cách sử dụng Đòn bẩy lưới2.1 Giải thích các cài đặt2.2 Giải thích về cài đặt nâng cao2.3 Giải thích các thông số đặt lệnh3 Thiết lập trường hợp4 Các biện pháp phòng ngừa5…

Bot Giới Hạn Dừng của Pionex

Contents1 Giới hạn dừng là gì2 Cách sử dụng Giới hạn dừng3 Ví dụ3.1 Các trường hợp sử dụng “Giới hạn dừng (Bán)”3.2 Các trường hợp sử dụng “Giới hạn dừng (Mua)” Giới hạn dừng là gì Bot Giới hạn…

Bot Lưới Vô Cực

Contents1 Tại sao bạn cần Bot Lưới Vô Cực2 Cách sử dụng Bot Lưới Vô Cực của Pionex3 Ví dụ sử dụng Bot Lưới Vô Cực4 Giới thiệu các thông số của Bot Lưới Vô Cực5 Khi nào nên bắt…

Bot Martingale của Pionex

Contents1 Chiến lược Martingale cổ điển2 Bot Martingale của Pionex3 Thiết lập thông số Bot Martingale3.1 Chiến lược AI3.2 Thiết lập thủ công4 Trang hiển thị Bot Martingale của Pionex5 So sánh Bot Martingale và Bot Giao dịch lưới6 Cách…