Dual investment โหมด Auto invest แบบ Earn coins with a fixed return

แบ่งเป็น 2 ฟังก์ชั่น

  • Earn stablecoin with a fixed return

บอทจะ Auto-invest โดยอิงจาก Target APRคงที่ตามที่เซ็ตไว้และทำการเลือก Product Dual investment แบบอัตโนมัติลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเหรียญที่ถือถูกแปลงเป็น Stablecoin

  • Earn coin with a fixed return

บอทจะ Auto-invest โดยอิงจาก Target APRคงที่ตามที่เซ็ตไว้และทำการเลือก Product Dual investment แบบอัตโนมัติลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเหรียญที่ถือถูกแปลงเป็น coin

โดยผู้ใช้งาน จะเป็นผู้กำหนดอัตราผลตอบแทน APR และบอทจะทำการเลือก Product Dual investment แบบอัตโนมัติเพื่อลงทุนต่อไปเรื่อยๆจนกว่าเหรียญที่ถือถูกแปลง

Strategy Logic (กลยุทธ์):

บอทจะ Reinvest โดยอิงจากค่าTarget APRคงที่ตามที่เราเลือก โดยจะมี Target APR ให้เลือกเป็น

 10% 20% 30% ,คู่เหรียญที่จะเลือกลงทุนมีระบุชัดเจนว่า base on เหรียญอะไร  เช่น base on BTC และเลือกจำนวนเงินลงทุน จากนั้นบอทจะรันและคัดกรองโดยเลือก Reinvest ตามเงื่อนไขที่เหมาะสมที่สุด 

กระบวนการคัดกรอง ดังนี้:

  1. เลือก Product ในDual investment เพื่อ Settled ในวันถัดไป โดยบอทจะแจ้งวันเวลาในการ settlement
  2. โดยบอทจะซื้อ Product โดยอิงจาก Product ที่มีค่าAPRสูงกว่าหรือใกล้เคียงกับTarget APRมากที่สุด
  3. หากบอทไม่พบ Product ที่ตรงตามหรือมากกว่า Target APR ระบบจะเลือกซื้อ Product ที่มีARRน้อยกว่าแต่ใกล้เคียงที่สุดกับTarget APR

*หากไม่มี Product ที่ตรงตามเงื่อนไขเลย การReinvest จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติและคืนเงินต้นและดอกเบี้ยที่เกี่ยวข้องทั้งหมด

ตัวอย่างขอบเขตการซื้อเหรียญ:

ลงทุนใน Dual investment – Auto invest: 

 Earn stable coin with a fixed return(APR)  

ลงทุนด้วย USDT  ใช้กลยุทธ์หลัก คือ การบรรลุเป้าหมายของผลกำไรของอัตราผลตอบแทนต่อปี(APR) เช่น เราเลือกเงื่อนไขโดยเลือกซื้อเหรียญ BTC ตั้งอัตราเป้าหมายผลตอบแทน(APR) คือ 20% ต่อปี และจำนวนเงินลงทุนคือ 1,000 USDT

ระบบจะเริ่มค้นหา Product ที่ตรงตาม [APR 20% และSETTLEDในวันถัดไป] ตามเงื่อนไขดังนี้:

 (สมมติว่าราคา BTC ในปัจจุบันคือ 20,464)

 A (BTC-18,500 settledในวันถัดไป อัตราผลตอบแทนต่อปี 33.31%)

 B (BTC-18,000 settledในวันถัดไป อัตราผลตอบแทนต่อปี 24.98%)

 C (BTC-17,000, settledในวันถัดไป, อัตราผลตอบแทนต่อปี 8.32%)

 D (BTC-16,500 settleในวันถัดไป อัตราผลตอบแทนต่อปี 7.32%)

บอทจะโฟกัส Product ที่มีผลตอบแทนต่อปี(APR)มากกว่า 20% และใกล้เคียงกับTarget APR มากที่สุด ในกรณีนี้ ระบบจะเลือก B (BTC-18,000 เพื่อsettledในวันถัดไป คือมีผลตอบแทนรายปีเป็น 24.98%) สำหรับทำการAuto-invest 

สมมติว่าไม่มี Product ใดที่มีอัตราAPR 20% หากแต่มีเพียงเหรียญที่มีAPRต่ำกว่าTarget APR แต่ใกล้เคียงที่สุดกับTarget APR บอทจะเลือกเพื่อซื้อในพอยท์ C (BTC-17,000 settledในวันถัดไป อัตราAPR เท่ากับ 8.32%) และทำการAuto reinvest

หลังจากนั้น บอทจะยังคงช่วยเราซื้อ Product โดยอัตโนมัติและรับดอกเบี้ยตามคำอธิบายข้างต้น จนกว่า Product ที่เราเปิดไว้จะถูกแปลง 

*หากไม่มี Product ที่ตรงตามเงื่อนไขเลย การReinvest จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

 Earn  coin with a fixed return(APR) 

ลงทุนด้วย BTC หรือ ETH ใช้หลักการเดียวกันกับตัวอย่างด้านบน  คือการบรรลุเป้าหมายของผลกำไรของอัตราผลตอบแทนต่อปี(APR) ตั้งอัตราเป้าหมายผลตอบแทน 10% 20%  หรือ 30%ต่อปี โดยบอทจะทำการ Reinvest Product ตามเงื่อนไขข้างต้นและหลักการทำงานเหมือนตัวอย่างด้านบน ต่างกันเพียงเหรียญที่เริ่มลงทุน และผลตอบแทนที่ได้รับ

 หมายเหตุ: หลังจากยกเลิกบอทด้วยตนเอง เงินทุนจะไม่ถูกโอนกลับจนกว่าคู่เหรียญที่เปิดไว้จะทำการsettledแล้ว